Currently set to Index
Currently set to Follow
skip to Main Content

Leveringsvoorwaarden EmergoPlus

Artikel 1 Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, orderbevestigingen, verkopen ,leveringen, producten en diensten van EmergoPlus B.V.
 2. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en EmergoPlus B.V. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 3. Als de door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en onderhavige leveringsvoorwaarden samentreffen, zullen de laatste prevaleren. EmergoPlus B.V. kan afwijkende voorwaarden accepteren. De door de opdrachtgever gebruikte voorwaarden zijn voor EmergoPlus B.V. slechts van toepassing indien EmergoPlus B.V. deze heeft aanvaard.
 4. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht

 

Artikel 2 Definities

 1. EmergoPlus B.V., de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63388068
 2. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven.

 

Artikel 3 Offerte

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege EmergoPlus B.V. gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.
 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk informatie is overgelegd, is EmergoPlus B.V. niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde deel naar verhouding meer arbeid vereist dan wel het getoonde.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten komen tot stand wanneer EmergoPlus B.V. binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

 

Artikel 5 Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan EmergoPlus B.V. worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor de rekening van de opdrachtgever.
 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd worden overschreden.

 

Artikel 6 Eigendommen van de opdrachtgever

 1. Omtrent bewaring en gebruik van zaken die hem of door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd zal EmergoPlus B.V. dezelfde zorg aanwenden als zijn eigen bezittingen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde , draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren.

 

Artikel 7 Eigendommen van EmergoPlus B.V.

 1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van EmergoPlus B.V. totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan EmergoPlus B.V. zijn betaald.
 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting en zonder verrekening of opschorting. zodanig dat EmergoPlus B.V. binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.
 2. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen, te beginnen bij de factuurdatum.
 3. EmergoPlus B.V. is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven . bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt hem over het factuurbedrag 2 % berekend
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rent in aanmerking genomen als volle maanden
 5. Het eigendom van goederen en rechten blijft aan EmergoPlus B.V. en gaat pas over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten zal hebben voldaan.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt zijn voor de rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 5 % van het verschuldigde bedrag.

 

Artikel 9 Prijswijzigingen

 1. Wijzigingen in de kosten van diensten, materialen en / of halffabrikaten benodigd voor de opdracht die intreden na de aanvaarding van de opdracht kinnen aan opdrachtgever worden door berekend.
 2. Wijziging in de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe EmergoPlus B.V. op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.

 

Artikel 10 Levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en / of gebruikelijke plaats en tijd.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij de eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11 Deellevering

Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12 Leveringstermijn

Als levertijd geldt de termijn welke tussen de partijen is overeengekomen. EmergoPlus B.V. heeft ten allen tijde recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever EmergoPlus B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 13 Verzuim van de opdrachtgever

 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van diensten of producten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan EmergoPlus B.V. het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.
 2. In geval van verzuim van de opdrachtgever kan EmergoPlus B.V. alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van EmergoPlus B.V. op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. Indien een toeleverancier van EmergoPlus B.V. door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of ondeugdelijk, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor EmergoPlus B.V. als overmacht vanaf de datum dat de leveringstermijn zoals vermeld in artikel 12 is verstreken.
 2. Elke van de wil van de partijen onafhankelijke of onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst EmergoPlus B.V . redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- en / of brandstoffen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisering en contingenteringen.

 

Artikel 15 Beëindiging door EmergoPlus B.V.

 1. De opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht toerekenbaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.
 2. EmergoPlus B.V. heeft in het een van de gevallen van lid 1 het recht na sommatie en / of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is EmergoPlus B.V. bevoegd de overeenkomst zinder ingebrekestelling te ontbinden.

 

Artikel 16 Annulering door de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan EmergoPlus B.V. alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van EmergoPlus B.V. op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en rente.

 

Artikel 17 Reclame, garantie en retouren

 1. De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te (laten) vermelden, dan wel binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan EmergoPlus B.V. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.
 2. Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan EmergoPlus B.V. kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak ter zake, tenzij die termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.
 3. Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.
 4. Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen binnen de garantieperiode zijn (door)verkocht of anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
 5. De door EmergoPlus B.V. geleverde goederen zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die EmergoPlus B.V. zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende goederen heeft betrokken. De opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat EmergoPlus B.V., ter verkrijging van de in dit artikel genoemde garantie, de NAW-gegevens van de opdrachtgever en de productgegevens van de geleverde goederen doorgeeft aan de fabrikant c.q. haar eigen leverancier.
 6. Ingevolge artikel 8.2 van deze voorwaarden is EmergoPlus B.V. gerechtigd om de nakoming van zijn garantieverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever zelf al zijn verplichtingen jegens de leverancier is nagekomen.
 7. Producten kunnen alleen met toestemming van EmergoPlus B.V. geretourneerd worden. Creditering van geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

EmergoPlus B.V. is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke Ievering danwel in geval van gebreken aan het geleverde en/of de emballage daarvan in geen enkel opzicht aansprakelijk is voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van EmergoPlus B.V. of een ondergeschikte.

 

Artikel 19 Vertrouwelijke informatie

EmergoPlus B.V. is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

 

Artikel 21 Bevoegde rechter

Alle geschillen tussen EmergoPlus B.V. en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement van EmergoPlus B.V. behoudens indien EmergoPlus B.V. als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.